For terms in English please scroll down.

VILLKOR

SPT Plasmateknik AB levererar produkter inom Norden i enlighet med NL 09.

NL 09 skickas ut på begäran.

För leveranser utom Norden gäller bestämmelserna i Orgalime S 2012.

 Garanti

SPT Plasmateknik AB lämnar 2 års garanti på strömkällor enligt följande

 Giltighet

Garantin omfattar strömkällor (produkten) tillverkade av SPT Plasmateknik AB (tillverkaren). Garantiperioden är 2 år vid 1-skiftarbete. Vid mer omfattande användning förkortas garantiperioden motsvarande.

Garantin gäller från och med försäljningsdatum till slutkund, men maximalt 30 månader från att Produkten lämnat fabrik.

Vid garantianspråk skall försäljningsdatum kunna styrkas.

 Omfattning

Inom garantiperioden ansvarar tillverkaren för reparation eller byte av produkten, till motsvarande fungerande skick innan felet inträffade.

Garantin täcker reservdelar, samt i förväg fastslagen schablonersättning för arbete som utförts av en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad.

Vid utbyte av reservdelar förbehåller sig tillverkaren rätten att fakturera delar som sedan krediteras efter att defekta delar mottagits i retur.

Vid ett garantianspråk skall kunden utan dröjsmål kontakta en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad. Tillverkaren har rätt att begära ytterligare information om driftförhållandena innan garantianspråket godtas.

Vid garantianspråk skall följande iakttagas:

Inköpsdatum skall vara styrkt.

Detaljerad information om driftförhållanden (arbete inom-/utomhus, vid generatordrift – uppgift om elverkets typ och storlek etc.) skall bifogas garantianspråk.

Brännare med de slitdelar som var monterade då felet uppstod skall medfölja maskinen.

Serienumret skall vara tydligt läsbart.

Användaren skall i största möjliga utsträckning begränsa skadan genom att omedelbart upphöra med användning av misstänkt defekt produkt.

Garantireparation får utföras endast av auktoriserad verkstad. Tillverkaren förbehåller sig rätten att neka ersättning helt eller delvis för garantireparationer som utförts av icke auktoriserad verkstad.

I det fall tillverkaren bedömer att produkten använts på ett felaktigt sätt, och bedömer att användaren kommer att fortsätta använda produkten på ett felaktigt sätt förbehåller sig tillverkaren rätten att låta häva köpet. Avdrag görs då för nyttan användaren haft samt för eventuellt avhjälpande av fel som inte omfattas av garantin.

 Garantibegränsningar

Följande förhållanden omfattas inte av garantin:

 • Defekter på grund av naturligt slitage,
 • underlåtenhet att följa drifts- och underhållsinstruktioner,
 • anslutning till felaktigt eller defekt eluttag, inkluderat strömförsörjning som inte är i enlighet med produktens specifikationer,
 • felaktigt gastryck,
 • överbelastning,
 • transport- hanterings- eller förvaringsskador,
 • brand, eller
 • skador på grund av naturliga orsaker, t.ex. blixtnedslag eller översvämning. Garantin täcker INTE: Kostnader för felsökning, direkta eller indirekta reskostnader, transportkostnader, traktamente eller logi. Produkten säljs inom Norden i enlighet med Allmänna Levereransvillkor NL 09, som lämnas ut på begäran, där inget annat anges. Tillverkaren är berättigad till ersättning för reparationsarbete som utförs utom garantins omfattning. Tillverkaren skall inte i något fall vara ansvarig för tredje parts kostnader. Efter garantireparation fortsätter garantiperioden för den reparerade eller utbytta produkten att gälla till slutet av den ursprungliga garantiperioden. Undantag: Utbytt reservdel har en garantiperiod på 6 månader, även om den återstående garantiperioden skulle vara kortare. Garantiperioden på sex 6 månader gäller även vid reparationen utom garantin. Tvister hanteras i enlighet med Allmänna Leveransvillkor NL 09.

Tvister m.m.

Reservdelsgarantin omfattar endast utbytta delar.

Återstående garantiperiod/reservdelsgaranti

Garantin upphör att gälla om modifikationer utförs på produkten utan föregående skriftligt godkännande från tillverkaren. Garantin gäller inte heller om reparationer utförs med annat än godkända reservdelar eller om underhåll enligt instruktionen inte har utförts på produkten.

Direkt eller indirekt skada samt förlorade intäkter omfattas inte av garantin.

OBS! Garantin omfattar inte brännaren och dess förbrukningsdelar.

TERMS

SPT Plasmateknik AB grants a 24 month warranty for its products.

Validity

The warranty applies to power sources manufactured by SPT Plasmateknik AB (SPT). The warranty period is 24 months from date of delivery to end user, but not more than 30 months from delivery from factory. If the product is used more than normal 1-shift work, the warranty period is shortened accordingly.

Any warranty claim should be accompanied by proof of purchase.

Coverage

SPT will take responsibility to repair a machine to the state it was in before the fault occurred.

The warranty covers spare parts and reimbursement for work carried out by an authorised service point. Labor costs are limited to a fixed rate for each action carried out.

Upon replacement of parts, SPT reserves the right to invoice parts. The invoices will be credited upon the return of faulty parts to SPT.

When a warranty claim occurs, the customer should immediately turn to an authorised service point, or SPT directly. SPT requires detailed information about the conditions under which the machine was in use when the fault occurred, such as location (indoor/outdoor), ambient temperature, power supply (generator/normal power supply – if generator, information is needed about the rating and type of generator).

When a machine is taken in for warranty repair it is required that the torch also is brought in with the consumables mounted that were there when the fault occurred.

The serial number must be clearly visible.

The user is responsible for limiting the damage by immediately stopping using the machine if a problem is suspected.

Warranty repair may only be carried out by authorised service points. SPT reserves the right to deny warranty claims where work has been carried out by non-authorised service personnel.

Should SPT find that the product has been used inappropriately and it is likely that such inappropriate use may continue, SPT reserves the right to refuse warranty repair and refund the customer, with a deduction for the use the customer has had of the product. SPT also reserves the right to restore the product to working order on the customer’s expense.

 

Limitations

 • The following is not covered by warranty:
 • Defects caused by natural wear.
 • Defects caused by non-compliance of use and maintenance recommendations.
 • Improper gas pressure settings.
 • Improper electrical power supply.
 • Overload.
 • Damage caused by transport, handling and improper storage.
 • Fire
 • Damage caused by natural causes such as lightning, flooding etc.

 

Further, the warranty does not cover:

Fault finding, direct or indirect travel costs, transport costs, travel costs, allowances, accommodation and such.

SPT bears no responsibility whatsoever for consequential damages caused by fault in its products, such as, but not limited to, loss of revenue, damages to 3rd party, production delays, penalties etc.

The warranty is not valid if modifications of any kind has been made to the product, without the written approval from SPT. Repairs made by non-authorised service personnel renders the warranty void.

A modified product will be restored to the original state at the expense of the customer prior to any repair, as SPT can not be responsible for the function of its products otherwise.

Warranty on replaced parts

A replaced part will be covered by the original warranty. If less than 6 months remains from the warranty period, a replaced part will be covered for maximum months.

Disputes

Disputes will be handled according to the general terms in Orgalime S 2012.